ЖАРИЯ ОФЕРТА


Осы келісім "Инспорт-Кз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жария офертасы болып табылады, жарғы негізінде әрекет ететін директор Ковгар Александр Федорович, 2022 жылғы 20 мамырдағы тұлғаны мемлекеттік тіркеу, БСН 220 540 028 479, орналасқан жері: Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық даңғылы, 18-үй, 35-42 кеңсе,  электрондық мекенжай: (Интернеттің домендік атауы, сондай-ақ электрондық пошта мекенжайы), баптың 5-тармағына сәйкес. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-бабында тауарларды сату шарттары, сондай-ақ сайтта ұсынылған____________ тауарлар туралы толық ақпарат қамтылған, оның шарттарында сатушы сайтта орналастырылған интернет-дүкен арқылы тауарларды қашықтықтан сату шартын жасасуға ұсыныс жасайды. Бұл ұсыныста барлық маңызды шарттар бар, яғни.Интернет-дүкен арқылы тауарларды сату үшін маңызды деп танылған немесе қажет шарттар, сондай-ақ сатушының өтініші бойынша келісімге қол жеткізілуі тиіс шарттар. Сатып алушының осы Офертада көрсетілген әрекеттерді жасауы оның осы Офертада баяндалған тәртіппен және көлемде шарт жасасуға келісімін растау болып табылады.

    1. Осы Офертада қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдер
 1.1. Оферта шарты-бір немесе бірнеше адамға жасалған және ұсыныстың барлық маңызды шарттарын қамтитын осы ұсыныс.  Бұл ұсыныста тауарларды сату үшін маңызды немесе қажетті деп танылған барлық шарттар, сондай-ақ сатушының өтініші бойынша келісімге қол жеткізілуі тиіс шарттар қамтылады;
1.2. Акцепт-пайдаланушының жауабы немесе Пайдаланушының Оферта-шартта айқындалған, Оферта-Шарттың талаптарын толық және сөзсіз қабылдағанын куәландыратын іс-әрекеттер жасауы;
1.3. Тауар-хоккей жабдықтары, клубтар, аксессуарлар және Интернет-дүкенде сатуға ұсынылған өзге де тауарлар.
1.4. Интернет-дүкен-Интернет желісінде орналасқан веб-сайт www.ccmhockey.kz, онда сатушы өз сатып алушыларына тапсырыстарды рәсімдеу үшін ұсынатын тауарлар, тауарларды (тапсырыстарды)төлеу және жеткізу шарттары көрсетілген;
1.5. "Инспорт-Кз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ҰБТ сатушысы, БСН 220 540 028 479, орналасқан жері: Астана қ., Есіл ауданы, Достық даңғылы, 18 үй, 35-42 кеңсе;
1.6. Келуші-сайтқа тіркелу немесе Тапсырыс беру мақсатынсыз кірген тұлға;
1.7. Пайдаланушы-Орындаушының Оферта-шартын Акцептеуді жүзеге асырған тұлға;
1.8. Сатып алушы – Интернет-дүкенде тапсырыс берген пайдаланушы ___________ белгілі бір тауарды сатып алу мақсатында;
1.9. Тапсырыс-Оферталық Шарттың талаптарына сәйкес ресімделген, Сатып алушы көрсеткен тауарлар мекенжайы бойынша/Сайтта таңдалған тауарларды алып кету арқылы сатып алуға және жеткізуге тиісті түрде ресімделген сұрау салу;
1.10. Тараптар-Оферталық Шарттың Тараптары сатушы мен пайдаланушы бірлесіп, сондай-ақ шарт тараптарының кез келгені жеке болып табылады;
1.11. Дербес деректер-Оферта-Шартпен регламенттелген, белгілі бір жеке тұлғаға қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтер;
1.12. Дербес деректерді жинау-дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер;
1.13. Дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер;
1.14. Үшінші тұлғалар-қазіргі уақытта да, болашақта да сатушымен Пайдаланушының дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі мән-жайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты тұлғалар.

   2. Жалпы ережелер
2.1. Сатушы тауарларды интернет-дүкен арқылы сатады, ал Пайдаланушы осы тауарларға ақы төлеуге міндеттенеді.
2.2. Интернет-дүкен арқылы тауарларға тапсырыс бере отырып, пайдаланушы төменде көрсетілген тауарларды сату шарттарымен (бұдан әрі – тауарларды сату шарттары) келіседі.
Осы Пайдаланушы Келісімімен (бұдан әрі - Келісім) келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервисті пайдалануды дереу тоқтатуға және сайттан кетуге міндетті ______________.
2.3. Сатып алушының осы Офертаның (шарттың) шарттарына сәйкес тауарға тапсырысты ресімдеуі осы Офертаның (Шарттың) акцепті болып табылады.
2.4. Сатып алушының тапсырысты ресімдеу фактісі сатып алушының осы Шарттың талаптарын қабылдауының сөзсіз фактісі болып табылады. Сатушының Интернет-дүкенінен тауар сатып алған (тауарға тапсырыс берген) Сатып алушы осы Шарттың талаптары бойынша сатушымен қарым-қатынасқа түскен тұлға ретінде қарастырылады.
2.5. Келісімді сатушы пайдаланушыға/сатып алушыға ескертусіз біржақты тәртіпте өзгерте алады. Келісімнің жаңа редакциясы, егер осы Келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, ол сайтта жарияланған кезден бастап күшіне енеді.
2.6. Келісім Сатушы Сатып алушыға тапсырыстың қабылданғаны туралы электрондық растаманы жіберген сәттен бастап (Сатып алушы тапсырысты Сайтта авторизациясыз ресімдеген кезде), сондай-ақ Сатып алушыдан тапсырысты Интернет-дүкен телефондары арқылы қабылдаған сәттен бастап немесе пайдаланушы сайтта тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.
2.7. Бөлшек сатып алу-сату шарты сатушы сатып алушыға кассалық немесе тауарлық чекті не тауардың төленгенін растайтын өзге де құжатты берген сәттен бастап жасалған болып есептеледі.
2.8. Сатушыға өзінің e-mail және телефон нөмірін хабарлай отырып, сайтқа кіруші/пайдаланушы/сатып алушы жеңілдіктер туралы ақпаратты қамтитын жарнамалық және ақпараттық сипаттағы таратуларды жүзеге асыру мақсатында сатушының, сондай-ақ сатушы осы Келісім бойынша сайтқа кірушілер/пайдаланушылар/сатып алушылар алдындағы міндеттемелерді орындау мақсатында тартатын үшінші тұлғалардың көрсетілген байланыс құралдарын пайдалануға келісім береді, сатушының алдағы және қолданыстағы акциялары мен өзге де іс-шаралары, тапсырысты жеткізуге беру туралы, сондай-ақ өзге де ақпарат, осы Келісім шеңберінде сатушының міндеттемелерді орындауына тікелей байланысты.
2.9. Интернет-дүкен уақытша қолжетімсіз, ішінара немесе толық болуы мүмкін, тиісінше, тауарларды сату профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізу себебінен, сондай-ақ техникалық сипаттағы кез келген басқа себептер бойынша уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сатушы пайдаланушыларды алдын-ала хабардар ете отырып немесе онсыз мезгіл-мезгіл қажетті профилактикалық немесе басқа жұмыстарды жүргізуге құқылы.

   3. Келісімнің мәні
3.1. Осы Келісімнің мәні пайдаланушыға веб-сайттағы Интернет-дүкен каталогында ұсынылған тауарларды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес жеке және өзге де пайдалану үшін сатып алуға мүмкіндік беру болып табылады: _____________.
3.2. Бұл келісім сайтта ұсынылған тауарлардың барлық түрлеріне қолданылады, ал мұндай ұсыныстар Интернет-дүкен каталогында бар.

   4. Сайтта тіркелу
4.1. Пайдаланушы Интернет-дүкенді пайдаланудың төмендегі ережелерін орындауға міндеттенеді:
4.1.1. Тіркелу сәтіне дейін келуші Оферта - Шарттың талаптарымен танысуға міндетті, егер келуші Оферта - Шартта баяндалған талаптармен келіспеген жағдайда, ол сатушының Сайтында тіркеуден өтпеуі және (немесе) сатушы ұсынатын қандай да бір ақпаратты алмауы тиіс;
4.1.2. Сайтта тіркелу "тіркеу" терезесінің нысаны арқылы жүзеге асырылады.
4.1.3. Сайтта тіркелу тапсырысты рәсімдеу үшін міндетті емес.
4.2. Сатушы тіркеу кезінде пайдаланушы берген ақпараттың дұрыстығы мен дұрыстығына жауап бермейді.
4.3. Пайдаланушы тіркеу кезінде көрсеткен логин мен парольді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Пайдаланушы өзінің логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда / Пайдаланушы бұрын көрсетілген парольді жаңасына дереу дербес ауыстыруға міндеттенеді.
4. Тауар және сатып алу тәртібі
4.1. Сатушы өз қоймасында сайтта ұсынылған тауарлардың болуын қамтамасыз етеді.
Сайтқа орналастырылған ілеспе фотосуреттер оған қарапайым иллюстрациялар болып табылады және өнімнің нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Тауарға ілеспе сипаттамалар / сипаттамалар толық ақпараттылықты талап етпейді және терулерді қамтуы мүмкін. Өнім туралы ақпаратты нақтылау үшін Сатып алушы сайтта көрсетілген байланыстар бойынша клиенттерді қолдау қызметіне жүгінуі керек. Сайтта ұсынылған ақпаратты жаңарту күніне екі рет жүргізіледі.
4.2. Сатып алушы тапсырыс берген тауарлар сатушының қоймасында болмаған жағдайда, соңғысы көрсетілген тауарды тапсырыс берушіден алып тастауға / сатып алушының тапсырысынан бас тартуға құқылы, бұл туралы сатып алушыны тіркеу кезінде көрсетілген мекенжайға немесе телефон байланысы арқылы тиісті электрондық хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді.
4.3. Толық не ішінара алдын ала төленген тапсырыс жойылған жағдайда, жойылған тауардың құнын Сатушы Сатып алушыға тауар төленген тәсілмен немесе сатушының таңдауы бойынша осы Келісімде көрсетілген өзге тәсілмен қайтарады.
4.4. Егер бұрын сатып алушы жеткізілген Тапсырысты қабылдаудан толық немесе ішінара бас тартқан немесе тапсырысты толық немесе ішінара 2 және одан да көп рет қайтарған жағдайда, осы Тауарлардағы кемшіліктердің болуымен байланысты емес себептерді көрсете отырып, сатушы сатып алушыға Тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тартуға құқылы.
4.5. Сатушы Сатып алушы сатып алған тапсырыстардың статистикасын жүргізеді. Егер сатып алушы қоймада тапсырыс жинау басталғанға дейін сатып алу туралы шешімнің өзгергені туралы хабарлаған болса, тапсырыс толық емес болып саналады. Егер сатып алушы сатушыға тапсырысты қоймада құрастыру басталған сәттен кейін хабарлаған болса, онда мұндай Тапсырыс қабылданбады деп саналады. Сатушы Сатып алушы үшін екі жағдайда "алған кезде" төлем әдісін бұғаттау туралы шешім қабылдауға құқылы. Біріншіден, егер көрсетілген статистикаға сәйкес бұрын қатарынан ресімделген екі және одан да көп тапсырыстар шеңберінде Сатып алушы қабылдамаған тапсырыстар көлемі жеткізілген тапсырыстардың жалпы көлемінің 60 пайызынан астамын құраса. Екіншіден, егер жинақталмаған тапсырыстардың үлесі ресімделген тапсырыстардың жалпы санының 60% - дан астамын құраса және жинақталмаған тапсырыстардың саны кемінде үшті құраса. Кейіннен сатып алушы үш ай ішінде жалпы сомасы 30000 теңгеге бір-үш тапсырысты сатып алғаннан кейін ғана "алған кезде" төлем әдісін қайта пайдалана алады.
4.6. Сатып алушының тапсырысы Сайтта "тапсырысты ресімдеу" бөлімінде көрсетілген рәсімдерге сәйкес ресімделеді.
4.7. Сатып алушы сатушының сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындай алмауына әкеп соққан дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны үшін толық жауапты болады.
4.8. Сайтта тапсырысты ресімдегеннен кейін Сатып алушыға тапсырысты жеткізудің болжамды күні туралы ақпарат сатушы тіркеу кезінде Сатып алушы көрсеткен электрондық мекенжай бойынша немесе телефон арқылы электрондық хабарлама жіберу арқылы беріледі. Осы тапсырысқа қызмет көрсететін Менеджер тапсырыстың егжей-тегжейін нақтылайды, жеткізілім күнін келіседі, бұл сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлардың болуына және тапсырысты өңдеуге және жеткізуге кететін уақытқа байланысты.
4.9. Тапсырысты жеткізу қызметіне тапсырысты берудің күтілетін күнін Тапсырыс беруші менеджер сатып алушыға электрондық пошта арқылы немесе сатып алушыға бақылау қоңырауы кезінде хабарлайды.
4.10. Сатушы интернет-дүкеннің веб-сайтында Сатып алушы жасаған тапсырысты телефон және/немесе электрондық пошта арқылы растауы керек. Тапсырыста дұрыс көрсетілмеген байланыс деректері, сондай-ақ Тапсырыс ресімделген сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде сатып алушыдан жауап алмаған жағдайда сатушы тапсырысты толық көлемде жоюға құқылы.
4.11. Пайдаланушының/сатып алушының Call-орталық операторларымен / менеджерлерімен және сатушының өзге де өкілдерімен қарым-қатынасы жалпы қабылданған мораль және коммуникациялық этикет қағидаттарына негізделуге тиіс. Дөрекі сөздерді, ұрысуды, қорлайтын сөздерді, сондай-ақ қоқан-лоққылар мен бопсалауды қолдануға қатаң тыйым салынады, олар қандай формада және кімге бағытталғанына қарамастан.

5. Тапсырысты жеткізу
5.1. Тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжамды мерзімдері Сайтта "тауарды жеткізу"бөлімінде көрсетілген.
5.2. Сайтта ұсынылған тауарларды жеткізу аумағы Қазақстан Республикасының шегімен шектеледі.
5.3. Жеткізудің кешігуі сатушының кінәсінен болмаған күтпеген жағдайларға байланысты мүмкін.
5.4. Жеткізу кезінде Тапсырыс Сатып алушыға не сатып алушы тапсырыста алушы ретінде көрсеткен үшінші тұлғаға тапсырылады (бұдан әрі Сатып алушы және үшінші тұлға "алушы"деп аталады). Жоғарыда көрсетілген тұлғалар қолма-қол есеп айырысу арқылы төленген тапсырысты алу мүмкін болмаған жағдайда тапсырыс туралы мәліметтерді (жөнелту нөмірі және/немесе алушының ТАӘ) ұсына алатын, сондай-ақ тапсырысты жеткізуді жүзеге асыратын тұлғаға Тапсырыстың құнын және тапсырысты жеткізу құнын толық көлемде төлей алатын тұлғаға тапсырылуы мүмкін.
5.5. Алаяқтық жағдайларын болдырмау үшін, сондай-ақ осы Офертаның 5-бөлімінде көрсетілген өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін алдын ала төленген тапсырысты тапсырған кезде тапсырысты жеткізуді жүзеге асыратын тұлға алушының жеке басын куәландыратын құжатты талап етуге, сондай-ақ алушы ұсынған құжаттың түрі мен нөмірін тапсырысқа түбіртекте көрсетуге құқылы. Сатушы алушының жеке деректерінің құпиялылығы мен қорғалуына кепілдік береді.
5.6. Тауардың кездейсоқ зақымдану және жойылу қаупі сатып алушыға тапсырысты тапсырған және тапсырысты алушы тапсырыстың жеткізілгенін растайтын құжаттарға қол қойған сәттен бастап ауысады. Тапсырысты жеткізбеген жағдайда сатушы сатып алушыға тапсырыстың жоғалғаны туралы растауды жеткізіп беру қызметінен алғаннан кейін Сатып алушы алдын ала төлеген тапсырыстың және жеткізудің құнын толық көлемде өтейді.
5.7. Әрбір тапсырысты жеткізу құны жеткізу әдісі мен аймағына қарай жеке есептеледі және сайтта тапсырысты ресімдеудің соңғы кезеңінде көрсетіледі.
Тапсырысты қамтитын жөнелтімдерді жеткізу және ашу тәртібі тапсырыстарды пошта байланысы арқылы жеткізу кезінде қолданыстағы пошта байланысының ережелерімен айқындалады.
5.8. Сатушының тапсырысты сатып алушыға беру міндеті тапсырысты алушыға тапсырысты жеткізуді жүзеге асыратын тұлға (Тапсырыс берушінің өкілі/қызметкері және/немесе Тапсырыс беруші Тапсырысты сатып алушыға жеткізу үшін тартқан үшінші тұлға) тапсырған немесе Алушы тапсырысты пошта байланысы бөлімшесінде ("Қазпошта" АҚ) немесе көлік компаниясының немесе курьерлік қызметтің кеңсесінде алған сәтте орындалған болып есептеледі. Тапсырысты пошта байланысы бөлімшесінде, көлік компаниясының кеңсесінде немесе курьерлік қызметте алған кезде алушы жеткізілген Тапсырысты төлегеннен кейін жеткізілген тапсырысты қаптаманың тұтастығы тұрғысынан қарауға міндетті. Қаптаманың тұтастығына наразылықтар болған жағдайда, алушы пошта байланысы бөлімшесінің, көлік компаниясының немесе курьерлік қызметтің уәкілетті тұлғаларымен бірлесіп, қаптаманың тұтастығын бұзу туралы тиісті Акт жасауға және одан кейін тапсырыстың мазмұнын тауардың саны, ассортименті, атауы бойынша жөнелту тізімдемесіне сәйкестігі тұрғысынан тексеруге және сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, алушының нұсқауы бойынша, қызметкерлер пошта байланысы бөлімшелері, көлік компаниясы немесе курьерлік қызмет алушымен бірлесіп анықталған сәйкессіздіктер туралы Акт жасалады. Егер алушы жоғарыда көрсетілген тәртіппен талап арыз бермеген болса, онда сатушы тапсырысты беру жөніндегі өз міндетін толық және тиісті түрде орындаған болып есептеледі. Тауарға шағымдардың болуына байланысты пошта байланысы ("Қазпошта" АҚ) арқылы жеткізілген тауар қайтарылған жағдайда, алушы қайтарылатын тауарды қамтитын жөнелтуге мынадай құжаттарды қоса беруге міндетті:
* ақшаны қайтаруға өтініш;
* анықталған сәйкессіздіктер туралы актінің көшірмесі;
* төлем туралы түбіртектің көшірмесі;
* қайтару нысаны.
5.9. Жеткізуді жүзеге асырған сатушының өкілінен тапсырысты қабылдаған кезде алушы жеткізілген тапсырысты қарап шығуға және оның тауардың мәлімделген санына, ассортиментіне және толықтығына, сондай-ақ қаптаманың тұтастығына сәйкестігін тексеруге міндетті.
Жеткізілген тапсырысқа шағымдар болмаған жағдайда алушы "тапсырыстарды жеткізу бланкісіне" немесе өзге де тауарлық-ілеспе құжатқа қол қояды және тапсырысты төлейді (100% алдын ала төлем болмаған кезде). Тауар-ілеспе құжаттарға қол қою алушының тапсырысқа шағымданбағанын және сатушы тапсырысты беру жөніндегі өз міндетін толық және тиісті түрде орындағанын куәландырады.
5.10. Тапсырысты жеткізуді жүзеге асырған сатушы өкілінің алушының мекен-жайы бойынша болу уақыты 15 минутпен шектеледі.
5.11. Жеткізу күнін, уақытын және қажет болған жағдайда мекен-жайын сайтта көрсетілген байланыс деректері бойынша нақтылауға болады.
5.12. Пайдаланушы мынаны түсінеді және келіседі: тауарды жеткізу - Сатып алушы сатып алатын тауардың ажырамас бөлігі болып табылмайтын жеке қызмет, оны орындау алушы тауарды алған және ол үшін төлемді жүзеге асырған кезде аяқталады. Сатып алынған тауардың сапасына тауарды алғаннан және төлегеннен кейін туындаған талаптар "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңына және сатушының кепілдік міндеттемелеріне сәйкес қаралады. Осыған байланысты, жеткізіліммен тауарды сатып алу Сатып алушыға кепілдік қызмет көрсету немесе ауыстыру мақсатында сатып алынған тауарды жеткізуді талап ету құқығын бермейді, сатушы өкілінің сатып алушыға кетуі арқылы тауарға кепілдік қызмет көрсетуді немесе ауыстыруды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді және сатып алушы тауар үшін ақшаны қайтаруға құқығы бар жағдайларда тауарды жеткізу құнын қайтару мүмкіндігін білдірмейді "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңына сәйкес.
5.13. Егер тапсырысты жеткізу белгіленген және келісілген мерзімдерде жүргізілген, бірақ тапсырыс сатып алушыға оның кінәсінен берілмеген жағдайда, кейіннен жеткізу бұрын көрсетілген жеткізу қызметі үшін Тапсырысты төлегеннен кейін сатушымен келісілген жаңа мерзімдерде жүргізіледі.

6. Тауарға ақы төлеу
6.1. Тараптар арасындағы барлық есеп айырысулар теңгемен жүзеге асырылады. Тауардың бағасы ҚР теңгесімен көрсетіледі. Тауарлар үшін төлем Қолма-қол ақшасыз тәртіппен мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады: төлем картасымен (VISA немесе MasterCard), QIWI төлем терминалдары арқылы немесе Орындаушының банктік шотына ақша аудару арқылы.
6.2. Тауардың бағасы сайтта көрсетіледі, құны қосылған құн салығын қамтиды. Сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы дұрыс көрсетілмеген жағдайда, сатушы бұл туралы сатып алушыға түзетілген баға бойынша соңғы тапсырысты растау немесе тапсырыстың күшін жою үшін хабарлайды. Егер сатып алушымен байланысу мүмкін болмаса, бұл Тапсырыс жойылды деп саналады. Егер Тапсырыс төленген болса, сатушы сатып алушыға тапсырыс үшін төленген соманы осы Келісімде көзделген тәртіппен қайтарады.
6.3. Сайттағы тауардың бағасын сатушы біржақты тәртіппен өзгерте алады. Бұл ретте сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы өзгеруге жатпайды.
6.4. Тиісті тапсырыс бойынша қызметтерге ақы төлеуді пайдаланушы тапсырыс ресімделген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 100% алдын ала төлем шарттарында жүзеге асырады. Осы арқылы Тараптар сатып алушының тиісті тапсырысты төлеу жөніндегі міндеттемені орындамауы немесе тиісінше орындамауы сатушыны осындай тапсырысты орындаудан босатады, яғни тапсырысты пайдаланушы ресімдемеген, сатушы алмаған және тиісінше орындауға қабылданбаған болып есептеледі деп келісті.
6.5. Банк карталары арқылы тапсырысты төлеу ерекшеліктері:
6.5.1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 24 тамыздағы № 331 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карталарын шығару және пайдалану қағидаларына сәйкес банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы не ол уәкілеттік берген тұлға жасайды.
6.5.2. Банк карталары бойынша операцияларды авторизациялауды банк жүзеге асырады. Егер банктің операция алаяқтық сипатта болады деп пайымдауға негіз болса, онда банк осы операцияны жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.
6.5.3. Тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу кезінде банктік карталарды заңсыз пайдаланудың әртүрлі жағдайларын болдырмау үшін алдын ала төленген банктік картамен сайтта ресімделген барлық тапсырыстарды сатушы тексереді.
Халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес, иесінің жеке басын және оның картаны пайдалануға жарамдылығын тексеру мақсатында мұндай Тапсырысты ресімдеген Сатып алушы сатушыдан келіп түскен сұрау салу бойынша жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті. Сатушы тапсырыстың күшін жою себебін түсіндірместен, оның ішінде сатып алушы көрсетілген құжаттарды (сканерленген көшірмелер түрінде электрондық пошта арқылы) Тапсырысты ресімдеген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде ұсынбаған немесе олардың түпнұсқалығына күмән болған жағдайда құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс құны иесінің картасына қайтарылады.
6.5.4. Тауарларды төлеудің кейбір тәсілдері пайдаланушының төлемдерді, банкті және т. б. қабылдайтын және аударатын тұлғалардың қызметтері үшін комиссия немесе Төлем төлеу міндеттемесін қарастыруы мүмкін.
6.6. Сатушы тауарларға жеңілдіктер беруге және бонус бағдарламасын орнатуға құқылы. Жеңілдіктердің, бонустардың түрлері, есептеу тәртібі мен шарттары сайтта көрсетілген және оларды сатушы біржақты тәртіппен өзгерте алады.

7. Тауар мен ақшалай қаражатты қайтару
7.1. Тауарды қайтару сайтта көрсетілген қайтару шарттарына сәйкес жүзеге асырылады
7.2. Тиісті сападағы тауарды қайтару.
7.2.1. Сатып алушы тапсырыс берілген тауарды алғанға дейін кез келген уақытта, ал тауарды алғаннан кейін - 7.2.4-тармақта көрсетілген тауарларды қоспағанда, сатып алынған күнді есептемегенде күнтізбелік 14 күн ішінде бас тартуға құқылы. осы Келісімнің Тиісті сападағы тауарды қайтару, егер ол пайдаланылмаған болса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары, қаптамасы, сондай-ақ аталған тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат (жүкқұжат, чек) сақталған жағдайда мүмкін болады.
7.2.2. Сатып алушы тауардан бас тартқан кезде 7.2.1-тармаққа сәйкес. Сатушы қайтарылған тауардың құнын, сатып алушы қайтарған тауарды жеткізуге байланысты сатушының шығыстарын қоспағанда, сатушы тауардың өзін тікелей алған күннен бастап 10 банктік күн ішінде, сондай-ақ құжаттардың толық пакетін (сатып алушының тауарды қайтаруға жазбаша өтініші, фискалдық чек, тауарлық жүкқұжат, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі) қайтарады.
7.2.3. Егер сатып алушы тапсырыс берген тауар сатушыда сатылымда болмаса, сатып алушы осы Офертаны орындаудан бас тартуға және көрсетілген тауар үшін төленген ақшалай соманы қайтаруды талап етуге құқылы. Сатушы сатушыда жоқ тауар үшін төленген ақшалай соманы сатып алушының тиісті талабын алған күннен бастап 10 банк күні ішінде қайтаруға міндетті.
7.2.4. Шұлық-шұлық бұйымдары мен іш киімдер, медициналық мақсаттағы бұйымдар (ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңының 30-бабының 1-тармағына сәйкес) қайтарылуға жатпайды.
7.3. Сапасыз тауарды қайтару:
7.3.1. Сапасыз тауар дегеніміз-өз функцияларының орындалуын қамтамасыз ете алмайтын тауар. Алынған өнім сайттағы сипаттамаға сәйкес келуі керек. Дизайн немесе дизайн элементтерінің сайттағы сипаттамада көрсетілген элементтерден айырмашылығы өнімнің сапасының немесе функционалдығының белгісі емес.
7.3.2. Тиісті емес сападағы тауарды қайтару келесі сілтеме бойынша "қайтару тәсілдері" бөлімінде көрсетілген шарттарға сәйкес жүргізілед, және ҚР қолданыстағы заңнамасының шарттарымен.
7.4. Ақша қаражатын қайтару төленген тауардың құнын банк картасына қайтару немесе пошта арқылы аудару арқылы жүзеге асырылады. Қолма-қол ақшаны қайтару әдісін Сатып алушы тауарды қайтару туралы өтініштің тиісті өрісінде көрсетуі керек, оны мына жерден табуға болады.

   8. Жауапкершілік
8.1. Оферта-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Оферта-Шартқа және ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады. Сатушы Интернет-дүкенде сатып алынған тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан сатып алушыға келтірілген залал үшін жауап бермейді.
8.2. Сатушы Сатып алушының хоккей немесе Интернет-дүкенде сатып алынған тауарларды пайдаланатын кез-келген басқа қызмет кезінде алған жарақаттары мен зақымдануы үшін жауап бермейді.
8.3. Сатушы сыртқы сайттардың мазмұны мен жұмысына жауап бермейді.

   9. Пайдаланушы/сатып алушы ұсынатын ақпараттың құпиялылығы және қорғалуы
9.1. Пайдаланушының/сатып алушының дербес деректері 21.05.2013 ж. ҚР Заңына сәйкес өңделеді. № 94-V "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" және пайдаланушы Акцепт жасаған кезде дербес деректерді жинауға, өңдеуге байланысты қатынастарды реттейтін сатушының құпиялылық саясаты, Оферта - шартта айқындалған тәртіппен пайдаланушы сатушыға және үшінші тұлғаларға дербес деректерді жинауға, өңдеуге, трансшекаралық беруге (қажет болған жағдайда) сөзсіз келісім береді Шартта регламенттелген мақсаттарда заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен пайдаланушының - Сатушының қалауы бойынша, бұрыннан бар немесе сатушымен туындайтын немесе болашақта туындайтын кез келген азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарға байланысты.
9.2. Сайтта тіркелу кезінде пайдаланушы мынадай ақпаратты ұсынады: Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), ЖСН, туған күні, азаматтығы, жынысы, жұмыс орны және лауазымы, пошталық мекенжайы (тұрғылықты мекенжайы, тіркеу (тіркеу) мекенжайы), үй, Жұмыс, ұялы телефон нөмірлері, мекенжайы (а) электрондық пошта, басқа да қажетті дербес деректерді, сайтқа кіру үшін парольді көрсету.
9.3. Осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, келуші/пайдаланушы/сатып алушы сатушының өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге, оның ішінде сатушының тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді ілгерілету мақсатында, сондай-ақ осы Келісім шеңберінде сайтқа кіруші/пайдаланушы/ сатып алушы алдындағы міндеттемелерді орындау үшін сатушы тартқан үшінші тұлғаларға дербес деректерді беруге келісім береді.
9.4. Сатушы пайдаланушының / сатып алушының жеке деректерін пайдаланады:
* пайдаланушыны Сайтта тіркеу үшін;
* пайдаланушы/сатып алушы алдындағы міндеттемелерін орындау үшін;
* сайттың жұмысын бағалау және талдау үшін;
* сатушы өткізетін акцияларда жеңімпазды анықтау үшін (мұндай жағдайда).
9.4.1. Сатушы Ақпараттық, оның ішінде жарнамалық хабарламаларды пайдаланушының/сатып алушының электрондық поштасына және ұялы телефонына оның келісімімен жіберуге құқылы. Пайдаланушы / сатып алушы бас тарту себептерін түсіндірместен жарнамалық және басқа ақпаратты алудан бас тартуға құқылы. Пайдаланушыға/сатып алушыға тапсырыс туралы және оны өңдеу кезеңдері туралы хабарлайтын сервистік хабарламалар автоматты түрде жіберіледі және пайдаланушы/сатып алушы оны қабылдамауы мүмкін.
9.5. Сатушы "cookies" технологиясын қолдануға құқылы. "Cookies" құпия ақпаратты қамтымайды. Келуші/пайдаланушы / сатып алушы осымен "cookies", оның ішінде үшінші тұлғалардың статистиканы қалыптастыру және жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру мақсатында жинауға, талдауға және пайдалануға келісім береді.
9.6. Сатушы_сайтына кірушінің IP-мекен-жайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпаратты сатушы келушінің жеке басын анықтау үшін пайдаланбайды.
9.7. Сатушы сайтта пайдаланушы/сатып алушы ұсынған мәліметтер үшін жалпыға қол жетімді нысанда жауап бермейді.
9.8. Сатушы пайдаланушымен/сатып алушымен телефон арқылы сөйлесу жазбаларын жүргізуге құқылы. Бұл ретте сатушы: телефон арқылы келіссөздер барысында алынған ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін болдырмауға және/немесе оны тапсырыстарды орындауға тікелей қатысы жоқ үшінші тұлғаларға беруге міндеттенеді.
9.9. Пайдаланушы сатушыға ашық байланыс арналары арқылы дербес деректерді бере отырып, оларды өзге тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін және соған байланысты салдарларды түсінеді және өзіне қабылдайды. Сатушы дербес деректерді өзге тұлғалар рұқсатсыз алған кезде оларды ашық байланыс арналарымен берген кезде жауапты болмайды.

   10. Қосымша шарттар
10.1. Сатушының сатып алушымен қарым-қатынасынан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін қандай да бір тәсілмен үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
10.2. Интернет-дүкен мен ұсынылатын сервистер профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізу себебінен, сондай-ақ техникалық сипаттағы кез келген басқа себептер бойынша уақытша қолжетімсіз болуы мүмкін. Сатушының техникалық қызметі сатып алушыларды алдын ала хабардар ете отырып немесе онсыз мезгіл-мезгіл қажетті профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізуге құқылы.
10.3. Тауарға кепілдік мерзімі тауарды тұтынушыға берген күннен бастап күнтізбелік 14 күнді құрайды.
10.4. Офертаны қайтарып алуды сатушы кез келген уақытта жүзеге асыра алады. Офертаны кері қайтарып алу сатушының қазірдің өзінде жасалған шарттар бойынша міндеттемелерінен бас тартуға негіз болып табылмайды. Сатушы Офертаны кері қайтарып алу туралы хабарламаны өзінің Интернет-дүкенінде Офертаны кері қайтарып алудың нақты уақытын көрсете отырып, Офертаны кері қайтарып алу (тоқтата тұру) оқиғасы басталғанға дейін кемінде 12 сағат бұрын орналастыруға міндеттенеді.
10.5. Тараптардың кез келгені, егер бұл орындамау осы Шартқа қол қойылғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаған болса, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары мұндай Тарап қол жетімді құралдармен болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын төтенше оқиғаларды немесе жағдайларды білдіреді. Мұндай төтенше оқиғалар немесе мән-жайларға, атап айтқанда: ереуілдер, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және өзге де табиғи апаттар, соғыстар, соғыс қимылдары, ресейлік немесе шетелдік мемлекеттік органдардың іс-әрекеттері, сондай-ақ кез келген Тараптың ақылға қонымды бақылауынан тыс кез келген өзге де мән-жайлар жатады. Тараптардың кез келгеніне тікелей немесе жанама әсер ететін қолданыстағы заңнаманың немесе нормативтік актілердің өзгерістері еңсерілмейтін күш мән-жайлары ретінде қаралмайды, алайда тараптардың кез келгені осы Шарт бойынша оның қандай да бір міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейтін осындай өзгерістер енгізілген жағдайда, Тараптар жою жөніндегі жұмыс тәртібіне қатысты дереу шешім қабылдауға міндетті бұл мәселе Тараптарға осы Шарттың орындалуын жалғастыруды қамтамасыз етуде.
10.6. Пайдаланушы / сатып алушы мен сатушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады.
10.7. Сайтының мазмұны мен суреттеріне Барлық құқықтар компаниясына тиесілі.
10.8. Пайдаланушы/сатып алушы тарапынан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол сайтта көрсетілген байланыс деректері бойынша сатушыға жүгінуі керек. Барлық туындаған дауларды тараптар келіссөздер жолымен шешуге тырысады, келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарының қарауына берілетін болады.
10.9. Соттың осы Келісімнің қандай да бір ережесін жарамсыз деп тануы қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

   11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
11.1. Оферта-шарт, сондай - ақ Оферта-Шарттың орындалуына байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар реттеледі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түсіндірілуге жатады.
11.2. Оферта-шарт Пайдаланушының Оферта-шартқа қосылу сәтінде, яғни пайдаланушы Оферта-Шартта регламенттелген тәртіппен Акцепт жасаған кезде күшіне енеді және Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындаған с

әтке дейін қолданылады.